நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனித்திறமை கட்டாயமாக இருக்கும். ஒரே இடத்தில் நிரந்தரமாக வேலை செய்வதால் பலருக்கு அவர்களின் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்த இயலாமல் போய்விடுகிறது.

Read More